ภาษาไทย English
  • Slide 01
  • ยินดีรับบัตรเครดิต ไม่มีขั้นต่ำ ทุกสาขา

สมัครงาน

ใบสมัครงาน

Application For Employment

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าทำงาน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
Application Form is part of consideration, please fill this form completely
คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ
เลือกรูป เปลี่ยนรูป เอาออก

ประวัติส่วนตัว Personal Background

ประวัติการศึกษา Educational

การศึกษา
Education
ชื่อสถาบัน
Name of Institution
จังหวัด
Province
ปีการศึกษา
Year Attended
วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
Course taken/Completed
จาก From ถึง To
ประถมศึกษา Primary
มัธยมศึกษา Secondary
อาชีวศึกษา Vocational
อนุปริญญา Higher Vocational
ปริญญาตรี Bachelor Degree

การฝึกอบรม Training

ชื่อหลักสูตรการอบรม
Training
ระยะเวลา
Date
สถาบันฝึกอบรม
Training Institute
จาก From ถึง To

ภาษา Language

ประเภทภาษา
Type of Language
พอใช้ / ดี / ดีมาก
Fair / Good / Excellent
พูด Speaking การเข้าใจ Understanding อ่าน Reading เขียน Writing
อังกฤษ English

ประวัติการทำงาน Employment History

ชื่อสถานประกอบการ
List of Employed
ระยะเวลา
Date Employed
ตำแหน่งงาน
Position
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
Last Salary
จาก From ถึง To

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้ : Persons other than relatives can be contacted

ชื่อ-สกุล
Name
ความสัมพันธ์
Relationship
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่
Firm Address
ตำแหน่งงาน
Position
โทรศัพท์
Telephone

ความสามารถพิเศษอื่น : Special Ability

พิมพ์ดีด Typing ไทย Thai คำ/นาที W.P.M. / อังกฤษ English คำ/นาที W.P.M.
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Computer Program ระบุ
อื่นๆ Other
ขับรถยนต์ได้ ใบอนุญาติขับขี่เลขที่
ขี่มอเตอร์ไซด์ได้ ใบอนุญาติขับขี่เลขที่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากข้าพเจ้า ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าว หรือ หลังจากที่บริษัทจ้างข้าพเจ้าเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯพิจารณาโทษขั้นสูงสุด โดยบริษัทฯมีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ
I certify that all statements given in this application form are true. And I know company policy. If I violate this rule or If any is found to be untrue after engagement. The company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever.
CopyRight © 2016 SUPERSAVE.CO.TH All Rights Reserved.